Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij De Voetreflextherapeut?

                                                                                                                                                            

Uw privacy

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Dit is een verplichting vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om u goed en gericht te kunnen behandelen heb ik gegevens nodig over uw gezondheid.  Voor de financiële afhandeling heb ik naam, adres, geboortedatum en verzekeringsgegevens nodig. Ik verwerk zowel gezondheids- als meer administratieve gegevens in een dossier. Dit is voor mij als therapeut een verplichting vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik heb expliciet toestemming van u nodig om uw gegevens te kunnen vastleggen in een dossier. Daarvoor heb ik uw (elektronische) handtekening nodig.

De persoonsgegevens worden verwerkt door mij: Agnes Zonnenberg (geregistreerd therapeut RBCZ en FAGT), praktijk De Voetreflextherapeut, Kvk: 58499334, Piet Mondriaanlaan 59, 3812 GT Amersfoort

Ik krijg de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app en bij de intake.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Inhoud van communicatie, aangaande gezondheid en afspraken

Doeleinden

De Voetreflextherapeut gebruikt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het inhoud geven aan de behandelingen;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze behandelovereenkomst en u dus te kunnen behandelen, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.


Verstrekking van uw gegevens aan andere bedrijven

Met twee bedrijven wissel ik uw persoonsgegevens uit, oftewel zij hebben toegang tot een deel van uw gegevens die u aan mij hebt verstrekt. Dit zijn de IT-bedrijven van de website www.devoetreflextherapeut.nl (als u daar een contactformulier heeft ingevuld, anders niet) en van het cliënt-volgsysteem ZorgLink, waarin zowel persoonsgegevens, dossiers, afspraken en facturen gemaakt worden en bewaard worden. In het kader daarvan hebben zij toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden. Met deze bedrijven heeft de Voetreflextherapeut verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin dat is vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer De Voetreflextherapeut vanwege een wettelijke verplichting hieraan moet voldoen. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Verstrekking gegevens aan andere therapeuten/zorgverleners

Alleen met uw toestemming kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere therapeuten. Dit is bijvoorbeeld nadat de therapie is afgerond of wanneer u als client (tijdelijk) bij een andere therapeut onder behandeling gaat. U kunt aangeven dat u dat niet wilt.

Het bewaren van gegevens en dossier

De Voetreflextherapeut zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Daarna worden uw gegevens bewaard en niet meer verwerkt. Bepaalde gegevens moeten lang bewaard worden, omdat De Voetreflextherapeut zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten: de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor de facturen en de dossier bewaarplicht van 20 jaar op basis van de WGBO. De gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard in het cliëntsysteem van ZorgLink/PraktijkOnline, ook nadat de praktijk gestopt is. Met ZorgLink/PraktijkOnline heb ik daartoe een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging van uw gegevens

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Hiervoor heeft De Voetreflextherapeut passende beveiligingsmaatregelen genomen, o.a. door beveiligde online-systemen, websites en wachtwoorden.

Uw rechten

U heeft het recht om De Voetreflextherapeut een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u De Voetreflextherapeut verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Agnes Zonnenberg, De Voetreflextherapeut, agnes@devoetreflextherapeut.nl, 06-10633953. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Voetreflextherapeut, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik cookies

Op mijn website krijgt u geen cookies toebedeeld.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2023.

De Voetreflextherapeut kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.